Sourozenecké konstelace

Hlavní stránka / Rodičovský manuál / Sourozenecké konstelace

Sourozenecké konstelace
Zpracovala Mgr. Kateřina Čapková
 

Ovlivní naši povahu to, jestli se narodíme jako jediné dítě v rodině nebo jako dítě s větším počtem sourozenců?

Jak nás utváří skutečnost, zda jsme v rodině prvorozeným dítětem nebo benjamínkem? Sledujete u svých nejmladších dětí a nejmladších dětí svých kamarádek nějaké společné rysy? To jsou všechno otázky, kterými se zabývá teorie o sourozeneckých konstelacích.

 

Na základě následujícího textu o sourozeneckých konstelacích můžeme popřemýšlet, které zkušenosti a popisy sourozeneckých konstelací jsou vám blízké a které nikoli. Tato teorie si nedělá nároky na absolutní pravdu.

 

Život v rodině je jedinečnou zkušeností. Na každého z nás má pořadí, v jakém se narodil, velký vliv a spoluutváří celoživotně jeho povahu a způsob chování.

Při uvažování o sourozeneckých konstelacích hraje také roli, jakého pohlaví děti v rodině jsou a jaký je mezi nimi věkový odstup. Výchovu vlastních dětí utváří také naše vlastní zkušenost z dětství, v jaké konstelaci jsme se narodili. Typická je tendence každého z rodičů ztotožňovat se s dítětem, které se narodilo na stejné příčce jako on, např. rodiče prvorození mají tendenci očekávat od svého prvorozeného co nejvyšší výkony a nebývají nadšeni vyzývavým komediantským chováním benjamínka. 

 

Prvorozený

Základní charakteristikou prvorozeného je perfekcionismus. Prvorozený je člověk zaměřený na cíl, snažící se prosadit, bývá snaživý a cílevědomý, spolehlivý, svědomitý, také konzervativní, loajální, spoléhá sám na sebe, věří v autoritu, řád a rituály.

Proč? Charakteristika prvorozeného je daná situací, do které se první dítě v rodině narodí. Prvnímu dítěti je věnováno ze strany rodiny nejvíce prostoru, času, péče (často brzo chodí, mluví, povzbuzován okolím), na obzoru není žádný konkurent-sourozenec, ale na druhou stranu prvorozené dítě je pro rodiče tak trochu „pokusným králíkem“, matka a otec, novopečení rodiče, bývají až přehnaně opatrní a úzkostliví, zároveň často přísní a nároční, při výchově je přítomno napětí a upřená pozornost se může pro dítě stát zatěžujícím drobnohledem. Jeho vzorem jsou jeho rodiče, což je vzor pro dítě téměř nedostižný, ale vyplývá z toho řada typických charakteristik prvorozeného.

Další charakteristiky:

-          Dva typy prvorozených: „vzorné dítě“ - jsou vstřícní, snaží se vyhovět druhým, snaží se všem kolem sebe dělat radost, mají silnou potřebu být chváleni, chtějí pečovat o druhé, obětovat se pro ně. Silně asertivní, kteří chtějí za každou cenu prosadit svou vůli, jsou urputní a jdou za svým cílem, neohlížejí se nalevo, napravo, mají silnou potřebu být „nejlepší“.

-          Prvorozeným se dostává více pozornosti a zájmu než ostatním sourozencům, z toho pramení sebedůvěra, od dětství je berou vážně (často zaujímají vedoucí postavení v práci)

-          Jejich síla je zároveň i jejich slabostí.! Užijí si v rodině nejvíce disciplíny, dostávají nejvíce úkolů v domácnosti, jsou tu veliká očekávání i tlak na výkon, aby kráčeli v rodičovských šlépějích (často pracují ve stejné nebo podobné profesi jako rodiče)

-          Být dospělý!! To je hlavní zaměstnání prvorozeného po většinu jeho života.  Chtějí být dokonalí a jsou na sebe příliš nároční, vyrůstají s břemenem odpovědnosti, morálky a vysokých hodnot, může jim ten náklad pěkně ztěžknout.

-          Úzkostlivě se snaží, aby nedělali chyby, jsou opatrní, rozvážní, mají úctu k zákonům a nařízením.

 

Doporučení pro prvorozené :

-          Užívejte život po menších soustech a nenechte se vtáhnout do příliš mnoha věcí!

-          Učte se říkat „ne“, je třeba znát své meze!

-          I vy od sebe hodně očekáváte, nedívejte se tak vysoko, užívejte víc života!

-          Naučte se smát svým chybám a berte věci víc s humorem!

-          Jako prvorození potřebujete systém, a tak se neomlouvejte za to, že jste svědomití a přehnaně systematičtí!

 

Jedináček

U jedináčka platí to, co u provorozených – perfekcionista, spolehlivý, svědomitý, systematický, kritický, vážný, opatrný a konzervativní ... a ke každé charakteristice přidejme předponu SUPER!

Rodina věnuje jedinému dítěti čas, pozornost a energii. Jedináček nemá žádného soupeře o pozornost rodičů, zároveň u starších rodičů, v životě pevně zakotvených, kteří ví, co chtějí v životě a jak toho dosáhnout, to dělá z dítěte kandidáta na ultraperfekcionistu.

Jedináčci i prvorození toho mají mnoho na své straně: ctižádost, obrovskou schopnost soustředění, organizační a řídící schopnosti, originální tvůrčí myšlení, přesné uvažování, vůdčí osobnost. A právě perfekcionismus je může vykolejit. Je úkol na celý život se s ním vyrovnat, být otevření, tolerantní a trpěliví – k druhým i k sobě!

-          Jedináček poměřuje sám sebe podle jediných vzorů, které v rodině má, a těmi jsou jeho rodiče, přijímá normy jen od dospělých, proto jsou požadavky na sebe sama někdy až příliš nadsazené. Může se v životě ocitnout v roli „zklamaného perfekcionisty“, který si nepřipadá nikdy dost dobrý a pořád si (rodičům) musí něco dokazovat.

-          může mít rysy nejstaršího i nejmladšího, protože od rodičů zažívá zároveň rozmazlování i tlak

-          Jedináčci chtějí, aby byly věci podle jejich představ, mohou být netrpěliví a netolerantní k ostatním lidem, kteří neodpovídají jejich normám.

-          Studie o vysokoškolácích: jedináčci jsou vnímaní jako zaměření na sebe, vynucují si pozornost, nešťastní a méně oblíbení než studenti, kteří mají sourozence

 

Doporučení:

-          Životně důležité je se naučit být méně dokonalý a více šťastný!

-          Uvědomte si, že perfekcionismus je váš životní nepřítel! Proč si nedovolíte být nedokonalý? Buďte méně kritičtí k sobě i druhým.

-          Často si opakujte: „udělal jsem chybu“, „je mi to líto“, „promiň mi“. Pak zjistíte, že není žádná tragédie, když se vám něco nepodaří.

-          Buďte si vědom své citlivosti na kritiku, snažte se s ní vyrovnat!

-          Perfekcionisté jsou často pesimisté. Přemýšlejte o pozitivních a příjemných stránkách věci.

-          Mají potíže sdílet své myšlenky a pocity, dokonce sami pro sebe je reflektovat, myslí si, že druzí se jim vysmějí.

-          Většinou neumí odpouštět, když je někdo urazí nebo nedocení, dlouho v sobě nosí zášť. Je nutné si uvědomit, že lidé dělají chyby a svět se točí dál.

 

Prostřední

Narodili se příliš pozdě, aby se jim dostalo zvláštních privilegií a péče, které získali prvorození. Narodili se příliš brzy, aby se jim dostalo uvolnění otěží disciplíny, jako mají benjamínci, kterým „všechno projde“. Principem v rodině je, že člen rodiny je vždy nejvíce ovlivněn tím na příčce před ním, takže druhé dítě bude nejvíce ovlivněno prvním, třetí dítě druhým, atd.  Vyrovnanost je hlavní charakteristika druhorozených.

Druhorozené dítě zpravidla vycítí, zda může s prvorozeným soupeřit, pokud to nejde, vyrazí zpravidla jiným směrem (začne se realizovat v něčem jiném)! Jeho životní styl je určován vnímáním prvorozeného, druhorození jsou do jisté míry protiklady prvorozených (samotář x společenský, snadno propadá depresím x snadno překonává překážky, soupeřivý x nesoupeří, rebel a černá ovce rodiny x usmiřovatel, vyjednavač, bojovník x vyhýbá se konfliktům).

Pokud jsou v rodině dvě děti, významným prvkem vztahu je rivalita. Výchova druhorozených znamená zabránit vzniku soupeření. Rodina se dvěma dětmi musí čelit soupeření, zejména když jsou děti stejného pohlaví. Pokud je v rodině dívka a chlapec, model je nejpodobnější konstelaci dvou prvorozených.

 

Prostřední děti se často cítí „sevřené“ shora i zdola. Mohou mít pocit, jako by o ně v dětství nikdo nestál, jako by byly „páté kolo u vozu“ (př. v rodinném albu mívají většinou nejméně fotek, nebo jsou na fotce málokdy na fotce samy). Na základě toho jsou samostatnější, dovedou se o sebe postarat, získat si přátelé mimo rodinu, věci berou, jak přicházejí a nelámou si s nimi hlavu. Prvorozeným a nejmladším se dostává nejvíce pozornosti, a prostřední dostávají nejlepší základ do života.

Další charakteristiky:

-          upínají se k partě vrstevníků, mívají mnoho kamarádů (na rozdíl od prvorozených), aby jinde získali odměnu a uznání

-          bývají volnomyšlenkáři, aby se vyrovnali se situací, berou si právo odmítnout rodinný systém hodnot a zvolit si hodnoty jiné skupiny (sportovní tým, atd.)

-          „vyjednávač“ – mívají tendenci dělat prostředníka mezi sourozenci, mezi rodiči, nemají rádi konflikty, prostřední jsou často vynikající manažeři a vedoucí, protože mají schopnost dosáhnout kompromisu, vyjednávat  a nabídnout něco za něco.

-          zřídka vyhledávají pomoc odborníků (prvorození potřebují analyzovat situaci a vyhledají pomoc „autority“, benjamínci jsou zvyklí, že se o ně někdo stará.) Důvodem může být duševní houževnatost a nezávislost nebo reakce „spáleného dítěte“.

-          Nemají tolik potíží a problémů jako prvorození a jedináčci, jsou méně bázliví a úzkostliví (na rozdíl od prvorozených, kteří pociťují strach a úzkost svých rodičů). Prvorozený slouží druhorozenému jako „blokař“, který mu uvolňuje dráhu, propluží mu cestu životem. Druhorození jsou zvyklí, že se s nimi život nemazlí, očekávání od života jsou tedy menší, více dokážou přijímat druhé takové, jací jsou. Nejsou tak posedlí dokonalostí jako prvorození.

 

Doporučení:

- využijte svou vypěstovanou schopnost jednat s lidmi

- udržte si svůj vlastní přístup, nové myšlenky a nezávislý pohled na věc

- sdílejte své myšlenky s druhými!

- nenechte se vtáhnout do srovnání

 

 

Nejmladší - benjamínek

Když se do rodiny narodí třetí, popř. čtvrté a další dítě, zažívá odlišnou situaci v porovnání s prvorozeným. Pozornost a péče je rozdělena mezi všechny děti. Rodiče mají tendenci ponechat nejmladšího tak trochu svému osudu, rodiče jsou často už vyčerpaní, a nevěnují se jim s takovou intenzitou jako prvním dětem, benjamínci se učí od svých sester a bratrů. Instinktivně chápou, že jejich znalosti a dovednosti už nemají pro rodiče takový význam, jako tomu bylo u starších sourozenců (rodiče již zažili mnoho školních besídek, atd). Zároveň požadavky a úkoly pro benjamínka nejsou již vyžadovány s takovou důsledností. Typická charakteristika nejmladšího je extrovertní bavič, srdečný, nekomplikovaný, někdy trochu duchem nepřítomný, většinou rodinný šašek, který touží upoutat pozornost a který dokáže manipulovat lidmi kolem sebe, aby se vyhnul nepříjemnému úkolu a vlastní zodpovědnosti za pochybění.

Další charakteristiky:

-          Typické pro nejmladší děti jsou vlastnosti jako bezstarostnost a veselost, jsou často společenští, většinou oblíbení, ale mohou být také vzpurní, kritičtí, rozmazlení, netrpěliví.

-          typickým pocitem nejmladšího je, že jej nikdo nebere „vážně“. Vyznačují se „spalující touhou udělat něco důležitého, aby si jich druzí všimli. Často vyrůstají s pocitem „však já jim ukážu“!

-          Touží po chvále a povzbuzení! Poplácat po zádech a říct „běž, spoléháme na tebe“!

-          Nejmladší velmi potřebují reálnou disciplínu, aby nesli odpovědnost za své činy. Byli  zvyklí na to, že rodiče a starší sourozenci řešili složitější věci za ně, chránili je, role nejmladšího může působit na druhé (rodiče, starší sourozence) dojmem „já to nezvládnu, vyřeš to za mě“ a starší zodpovědní jdou řešit průšvih dospělého benjamínka.

-          Benjamínek si v životě musí uvědomit, že nestačí jen být středem pozornosti. Často mívají problémy ve škole, černé ovce rodiny, „být nejlepší v tom nejhorším“.

-          Jsou přitahováni k profesím orientovaným na lidi, (zatímco prvorození a jedináčci k profesím, kde jde o práci s daty, materiály či jinými „věcmi“). Jsou většinou dobří obchodníci, prvorození zase ve vedoucích funkcích.

-          Typická je rozpolcenost: „v pondělí jim patří svět a v úterý jsou na dně“, (podobně jako to bylo doma, chvíli se s nimi mazlí, rozmazlují je, za chvíli se jim smějí a podceňují je).  

 

Doporučení:

-          Přijměte za sebe odpovědnost, přestaňte se předvádět, nejste malé dítě!

-          Naučte se po sobě uklízet (nemají smysl pro pořádek)!

-          Zápasí s egocentrismem, a proto nabídněte druhým pomoc, to je lék na egocentrismus!

-          Zkuste si najít partnera mezi prvorozenými! Nezapomeňte, že vaše žena není vaše matka, a váš manžel není váš otec!

-          V rozhovoru se ptejte na druhé, nemluvte jen o sobě!

 

Žádná sourozenecká konstelace se nedá shrnout do jasné šablony, prvorozený, prostřední dítě či benjamínek mohou, ale nemusí nést některé rysy výše vyjmenované!

 

Nápady a myšlenky byly volně převzaty z knihy Kevina Lemana Sourozenecké konstelace (Portál, 1997)  

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022