Právní minimum pro rodiče

Hlavní stránka / Rodičovský manuál / Možnosti získání právní pomoci

Právní minimum pro rodiče – na téma:

Možnosti získání právní pomoci

 

   Dá se říci, že téměř každý má obecnou představu o tom, kam by se mohl obrátit v případě právních problémů. Pojem advokát či notář je všeobecné známý a zpravidla není problém domluvit si u nich právní konzultaci či zastupování v soudním sporu. Ovšem za předpokladu, že máte alespoň základní finanční zabezpečení.

   Dnes však není žádnou výjimkou, že se člověk dostane do finanční tísně a placenou právní pomoc si dovolit nemůže. Stačí ztráta zaměstnání, nenadálé rodinné výdaje (spojené např. s nemocí), jedná se např. i o matky samoživitelky, početné rodiny apod.

   Dostanete-li se do takové situace, i tak máte několik možností, jak právní pomoc bezplatně či za sníženou sazbu získat. Nezapomeňte, že odkládání řešení problémů může vaši situaci výrazně zkomplikovat a že včasná právní rada může zabránit tomu, aby váš problém přerostl do rozměrů, které již budete stěží zvládat!

 

Zjednodušeně řečeno, mohou nastat dvě základní situace:

1)      Potřebujete právní radu

2)      Potřebujete zastupování při soudním řízení

 

1) Právní poradenství

Máte-li štěstí a narazíte na dobrého a solidního advokáta (věřte nebo ne, i takoví existují), je možné, že vám právní radu poskytne po zhodnocení vaší aktuální finanční situace bezplatně či za sníženou odměnu. Základní konzultaci (15-20 min) by vám však měl poskytnout na požádání každý advokát (odmítnout je oprávněn jen výjimečně z důvodů pracovního vytížení). Bližší informace naleznete na: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=225

Pokud jste tento postup zkusili a nefungoval, existují další možnosti, kde radu získat.

 

Spočívá-li váš problém zejména v tom, že si nevíte rady jak postupovat, kam se obrátit, neznáte znění zákona, nemáte tušení, jak má vypadat správní či soudní podání, jaké jsou lhůty atd., lze doporučit návštěvu některé z občanských poraden.

Jedná se o poradny, kde proškolení odborníci poskytují bezplatné sociálně-právní poradenství pro osoby, které se ocitli v nepříznivé sociální či životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami (a nemohou si tudíž dovolit např. placené právní služby).

V poradně vám poskytnou konzultaci např. v pracovně-právních záležitostech, v oblasti sociálních dávek, rodinného práva (rozvod, péče o děti, výživné), občanského práva (např. sousedské vztahy, bydlení), pomohou řešit i problémy s dluhy. V poradně vám mohou také vysvětlit, jak získat bezplatného advokáta pro případné soudní řízení.

Pozor, poradna je skutečně jen poradnou, poradci vás nebudou zastupovat u soudu, ani za vás nebudou sepisovat žaloby, úřední dopisy atd.

Nejbližší občanskou poradnu naleznete v Hradci Králové (www.ops.cz).

 

Občanské poradny nejsou samozřejmě jediným druhem poraden, podobnou pomoc nabízí i Poradna pro lidi v tísni, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Liga lidských práv a dále specializované poradny jako jsou poradny pro oběti domácího násilí, poradny pro seniory, zdravotně postižené atd.

 

2) Zastupování v soudním řízení a osvobození od soudních poplatků

Pokud se však váš problém nevyřeší pouhou konzultací s právníkem nebo poradcem z některé poradny a je třeba obrátit se na soud, ani tak nemusíte propadat panice. Každý sice ví, že soudit se a navíc být v soudním řízení zastoupen advokátem může být dosti nákladná záležitost, nicméně i pro tento případ existují možnosti, jak zastoupení získat bezplatně či za sníženou odměnu.

Zaměřím se zde na zastupování v tzv. civilním soudním řízení (i když možnosti získání právního zástupce existují např. i v řízení trestním). Jde např. o všem známé spory v oblasti majetkové, rozvody, spory o výživné, svěření dítěte do péče apod.

Je třeba vědět, že účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. Může jít o jakoukoliv fyzickou osobu (má-li způsobilost k právním úkonům a nevystupuje jako zástupce v různých věcech opakovaně). Nemusí tedy jít jen o advokáta nebo notáře.

Pokud chcete zastupování svěřit odborníkovi a nemáte dostatek financí na zaplacení jeho služeb, je možné postupovat podle § 30 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). Ten umožňuje, aby účastník řízení požádal o ustanovení zástupce soud. Ten mu vyhoví, pokud u žadatele existují  předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a zároveň je ustanovení zástupce třeba k ochraně zájmů účastníka.

Jinými slovy, soud přezkoumá majetkové poměry účastníka a také to, zda je ustanovení zástupce skutečně třeba. Pokud se například ukáže, že se jedná o velmi jednoduchý spor  nebo účastník žaluje druhou stranu zcela nesmyslně (například žádá vyklizení bytu, který je již vyklizen apod.) nebo je zřejmé, že je účastník schopen hájit se sám, soud žádosti o přidělení zástupce nevyhoví.

 

Kromě žádosti o bezplatné zastupování (nebo za sníženou odměnu) je možno požádat soud o osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.).

Pokud chcete o osvobození či o zástupce soud požádat, na soudu je možné vyzvednout si a následně odevzdat tiskopis „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci“. Obecně soud při rozhodování o osvobození zvažuje nejen sociální poměry žadatele, ale např. i jeho zdravotní stav, výši soudního poplatku či případných nákladů dokazování a to s ohledem na posouzení, zda splnění poplatkové povinnosti je v reálných možnostech účastníka či nikoli.

Žádost o osvobození od poplatků lze podat až do doby pravomocného skončení řízení.

 

Jak postupovat v případě, že vám soud advokáta nepřidělí, i když ho podle vašeho názoru skutečně potřebujete?

Podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) lze požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru.

Aby Komora advokáta určila, musí být splněny tyto podmínky:

1)      žadatel musí doložit, že jeho žádosti o ustanovení zástupce soudem nebylo vyhověno (předložení kopie rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce soudem)

2)      žadateli byly odmítnuty právní služby alespoň dvěma advokáty (tuto skutečnost je rovněž nutné doložit)

3)      musí se jednat o případy, kdy je z konkrétního případu zřejmé, že k ochraně práv žadatele je nezbytně nutné nebo ze zákona povinné zastoupení advokátem.

Nezapomeňte (samozřejmě v případě potřeby) Komoru zároveň požádat, aby vám přidělený advokát poskytl služby bezplatně nebo za sníženou odměnu. V takovém případě musíte současně s podáním návrhu na určení advokáta vyplnit řádně a pravdivě prohlášení o svých příjmových a majetkových poměrech. Oba formuláře najdete na stránkách Advokátní komory http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680.

 

 

JUDr. Adéla Dvořáková


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023